Cuộc thi sắp diễn ra

Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2024 (tuần 3)

Đơn vị tổ chức: Liên đoàn lao động tỉnh + Sở Thông tin và Truyền thông

Thời gian: 24/06/2024 08:00:00 - 30/06/2024 23:59:59

Cuộc thi đang diễn ra

Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2024 (tuần 2)

Đơn vị tổ chức: Liên đoàn lao động tỉnh + Sở Thông tin và Truyền thông

Thời gian: 17/06/2024 08:00:00 - 23/06/2024 23:59:59

Cuộc thi đã kết thúc

Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2024 (tuần 1)

Đơn vị tổ chức: Liên đoàn lao động tỉnh + Sở Thông tin và Truyền thông

Thời gian: 10/06/2024 08:00:00 - 16/06/2024 23:59:59